Praktijk Organ Balance, gevestigd aan De Witte Raaflaan 106, 2204 BK te Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk Organ Balance verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bij minderjarigen: ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres van beide ouders. Indien dit in belang is van de behandeling, legt Praktijk Organ Balance ook de volgende gegevens vast: huisarts en school van de minderjarige.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk Organ Balance verwerkt

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) is Praktijk Organ Balance als uw zorgverlener verplicht een medisch dossier van u bij te houden. De volgende gegevens worden in uw medisch dossier vastgelegd:

- Uw zorgvraag en hoofdklacht
- Diagnostische gegevens
- Behandelgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut van Praktijk Organ Balance een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, indien nodig en na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Praktijk Organ Balance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd
- Het opstellen van een factuur voor uw zorgverzekering
- Het onderhouden van het contact met u voor facturatie en/of behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Organ Balance neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Praktijk Organ Balance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de therapeut van Praktijk Organ Balance geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Praktijk Organ Balance verstrekt aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Organ Balance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Praktijk Organ Balance een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar teun@organbalance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Organ Balance reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Organ Balance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk Organ Balance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval van een datalek wordt dit alleen gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en er geen controle aanwezig is over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen). Betrokkenen (van wie gegevens verwerkt) worden alleen geïnformeerd als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Praktijk Organ Balance gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Praktijk Organ Balance gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website van Praktijk Organ Balance geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.