Praktijk Organ Balance, gevestigd aan Hofcampweg 71, 2241 KE te Wassenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Organ Balance verwerkt uw persoonsgegevens als u cliënt bent. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor-en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Voor minderjarigen: tevens naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien dit in het belang van de behandeling is, registreert de praktijk tevens de volgende gegevens: huisarts en school van de minderjarige.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de praktijk verwerkt

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de praktijk als uw zorgverlener verplicht een medisch dossier voor u bij te houden. In uw medisch dossier worden de volgende gegevens vastgelegd:

- Uw zorgvraag en voornaamste klacht
- Diagnostische gegevens
- Behandelingsdetails

Met welk doel en op welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanmaakt. Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In uw dossier vindt u aantekeningen over uw gezondheidstoestand en informatie over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier staan ​​ook gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling en die, indien nodig en na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgaanbieder, bijvoorbeeld de huisarts.

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

- Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen gebaseerd zijn
- Het opmaken van een factuur voor uw zorgverzekering
- Het onderhouden van contact met u voor facturatie en/of behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hoofdregel voor het bijhouden van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van registratie van elk afzonderlijk gegeven. De periode kan langer zijn als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld als iemand een chronische ziekte heeft).

Het delen van persoonsgegevens met derden

Op de therapeut van de praktijk rust een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het wettelijk geregelde medisch beroepsgeheim. De praktijk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht over de behandeling. Op dit inzagerecht bestaat een uitzondering, namelijk wanneer de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten in strijd is met de belangen van de patiënt. Bekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd toestemming te geven voor het doorbreken van de geheimhouding.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk Organ Balance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de praktijk Organ Balance een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar teun@organbalance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. De praktijk reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons